Endo Niti

Tay khoan khuỷu đặc biệt dùng với trâm nội nha Nikel Titanium.