Máy hấp tiệt trùng MS

Máy hấp tiệt trùng an toàn, dễ sử dụng và kinh tế